Software Engineering og prosjektstyring

Vi utvikler våre løsninger på Microsoft skyplattform. Utviklingen baserer seg på metodologien DevOps (Agile) med beste praksiser og verktøy (Azure DevOps) i gjennomføring av våre software engineering prosjekter.

Med løsning for risikostyring som en del av utviklingsprosessen kan vi bedre levere sikre løsninger innenfor de tids- og kostnadsrammer som er satt for prosjektene.  

Vår kompetanse

Våre løsninger


Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) er salgsmodulen fra Microsoft. Den holder oversikten over dine kunder og kontakter, har god støtte for salgsoppfølging med leads, saker, aktiviteter og marketing slik at du kan følge opp hele livsløpet til kunden.    
Kunder og kontakter er sentrale entiteter i mange forretningsløsninger. Vi bistår våre kunder med utvikling og tilpasning av Dynamics 365 Sales forretningsløsninger. I vårt arbeid benytter vi skytjenester som Microsoft Power Platform, Azure Services, App Services, AI+Maskinlæring og vårt eget utviklingsrammeverk. 
Vi har integrert Dynamics 365 Sales forretningsløsninger mot en rekke 3’parts systemer og databaser. 
Shipping Online er en integrert shippingløsning for skipsmeglerfirma bygget på Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM), Microsoft 365, Microsoft Power Platform og Azure tjenester. Løsningen består bl.a. av: 
 • Post-fixture kontrakter og fakturaløsning med arbeidsflyt og integrasjon mot ulike skipsdatabaser og regnskapssystemer. 
 • Samhandlingsløsning med bedriftsintranett, sikkerhetsmodell, E-mail integrasjoner, dokumentforvaltning og arkivering (dokumenter, Email, fixtures).
 • Analytics datavisualiserings- og rapporteringsløsning. Inkluderer Forward Book,  kommisjonsrapporter, fakturarapporter og ulike  finansielle rapporter.   
 • Shipping Copilot, en maskinlæringsløsning som er trent på tolking av Recap kontrakter med automatisk generering av post-fixture mot Shipping Online og JSON.   Shipping Copilot benyttes fra Email løsninger som Outlook. Shipping Copilot har eget grensesnitt for integrasjon mot ulike post-fixture og forretningsløsninger. 

Microsoft 365

Microsoft 365 (Office 365) er Microsoft sin kontorstøttepakke levert med applikasjoner som Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, SharePoint, Intune, Publisher, OneNote og utvalgte Plug-ins som Viva Insight, Dynamics 365 og AI-løsningen Sales Copilot. 
Microsoft 365 kommer snart på markedet med Microsoft Copilot som dere kan lese mer om i vår Blogg.
Vi bistår kunder med innføring av Microsoft 365 i organisasjonen. Sentralt i innføring er leveranse av Digital Arbeidsplass med støtte for sikkerhet, compliance, tilpasning og integrasjoner. 
Digital Arbeidsplass er en Microsoft 365 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass (PC, Mobil, Nettbrett) med felles tilpasset bedriftsløsning for samhandling, arbeidsmønster og dokumentforvaltning. 
Løsningen består bl.a. av:
 • Utvidet sikkherhetsløsning for PC og mobil med trusselbeskyttelse og CyberVakt 24/7 tjeneste koblet opp mot vårt service- og driftssenter.
 • Samhandlingsløsning tilpasset bedriftens organisasjon (kontor, avdeling, segmenter, brukere) med struktur for arbeidsmønster, sikkerhetsmodell og dokumentforvaltning.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform er en plattform med et sett av lavkode verktøy som benyttes for å automatisere prosesser og bygge applikasjoner. Plattformen består av fem applikasjoner/verktøy: 
 • Power BI – applikasjon som brukes til å bygge datavisualiseringsløsninger for å skaffe bedre innsikt i beslutningsprosesser.  
 • Power Apps – lavkode verktøy som benyttes til å utvikle  forretningsløsninger.
 • Power Pages – verktøy som benyttes til å bygge sikre websider. Kan brukes sammen med Visual Studio Code for å bygge inn mer avansert funksjonalitet i løsningene. 
 • Power Automate – verktøy som benyttes til å automatisere forretningsprosesser og strømlinjeforme gjentakende oppgaver.
 • Power Virtual Agents – verktøy som benyttes til å bygge intelligente chatbots som gjerne kommuniserer med sluttkunder eller ansatte. 
Vi tilbyr kunder utvikling av Power Plattform løsninger, gjerne integrert med skytjenester i Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365. Våre skytjenester benytter Power Plattformen i løsninger og som bindeledd på tvers av løsninger i Azure. Våre Power BI løsninger er benyttet i stort omfang innenfor finans, skipsmegling og marin sektor.

OnBoarding - Know Your Customer (KYC)

Know Your Customer (KYC) er et viktig virkemiddel for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Vår OnBoarding KYC løsning  bidrar med å automatisere manuelt arbeid, redusere feil og spare tid i prosessen.  

KYC prosessen styres fra Microsoft Dynamics 365 CRM:

 • Alle opplysninger om kundens identitet håndteres i Microsoft Dynamics 365 CRM kunderegister.  Fra kunderegisteret styres prosessflyten mot kunden.  

 • Kunden mottar en invitasjonsmail med link til en webside (Power Page) hvor kunden selv kan registrere inn opplysninger.  Kunden logger seg på med en valid bruker via Google, Microsoft eller LinkedIn.     

 • Etter innlogging fyller kunden ut opplysninger som kreves for en KYC godkjenning med spørsmål om kundens risikoprofil.

 • Når skjemaet er fyllt ut så aktiveres en arbeidsflyt som henter ut all registrert KYC data på kunden som fylles ut i en Microsoft Word template. 

 • Det opprettes så en SharePoint mappe med KYC informasjon og link til dokumentet som skal benyttes for digital signering

 • Kunden mottar så en mail med kopi av skjema og sendes videre for digital signering via BankID.

 • Når en kunde er godkjent og kan OnBoardes blir kundeforholdet med alle dokumenter lagret på kunden i Dynamics 365 CRM. 

 • Løpende oppfølging av kundeforhold og oppdatering av informasjon om kunden foretas gjennom automatisk arbeidsflytsoppgaver. 

 • Løsningen er integrert mot enhetsregisteret, sanksjonslister og støtter elektronisk signaturer.

Azure OpenAI og Maskinlæringstjenester

Azure OpenAI er en tjeneste i Azure som gir tilgang til OpenAI språkmodeller, som GPT-3, GPT-4, Code og DALL-E gjennom REST API’er. Azure tilbyr også et OpenAI studio som grensesnitt til OpenAI løsninger. 
Azure Machine Learning er en Azure tjeneste som benyttes til å utvikle løsninger basert på maskinlæring.
Vi tilbyr kunder bistand med AI prosjekter som å tilpasse ChatGPT til intern bruk mot bedriftens egne data/dokumenter, og mer avanserte maskinlæringsløsninger som krever trening av datasett for læring. Vår Shipping Copilot og FRAME løsning er basert på maskinlæring.


Shipping Copilot

Shipping Copilot er en AI maskinlæringsløsning som automatisk prosesserer Recap kontrakter. Den bidrar til å redusere manuelt arbeid med behandling og integrasjon av Recap kontrakter for skipsmeglerbransjen.
Shipping Copilot består bl.a.:
 • Automatisk tolkning av Recap kontrakter fra Email leseren (Ex: Outlook).
 • Integrasjon av Email Recap innhold mot Shipping Online (post-fixture) og JSON.
 • Programmeringsgrensesnitt som kan benyttes for Integrasjon av Recap innhold mot andre post-fixture løsninger. 

Microsoft Azure

Microsoft Azure er Microsoft’s skyplattform som tilbyr en rekke tjenester innenfor  serverdrift, nettverk, lagring, applikasjonsutvikling og forvaltning av tjenester. Den tilbyr tjenester for bl.a. tingenes internett, databasehåndtering, analyse av stordata og kunstig intelligens.
Vi benytter Azure som skyplattform for drift, forvaltning og utvikling av skytjenester som benyttes i våre løsninger. Vi tilbyr kunder bistand med applikajsonsutvikling, integrasjoner, datanalyse og løsninger for kunstig intelligens med maskinlæring. 

Business Solutions

Noen av de forretningsløsninger vi har utviklet innenfor ulike bransjeområder på Microsoft plattformen er:   
 • Dynamics 365 CRM-løsning for investeringsbanker, verdipapirhandel og KYC.
 • Dynamics 365 CRM-løsning for industribedrifter med integrasjoner mot logistikk og økonomisystem for kundeoppfølging ifbm. leveranser. 
 • Konsernrapportering med kontrollfunksjoner, regnskapsintegrasjoner og datavisualisering for store selskaper.
 • Kundetilpasset rapportering og datavisualisering av finansielle datasett integrert mot ulike datakilder.
 • Flåteadministrasjonssystem for skipseiere med automatisk identifikasjonssystem (AIS) for kundens skipstrafikk.
 • Analyse- og statistikksystemer for oppdrettsbransjen basert på datasett for biomasse og produksjon. 
 • Tilpasning av Azure OpenAI ChatGPT løsning for kunder med støtte for søk i kundens egne data og dokumenter.